Sessió ordinària Ple Municipal 24-10-2022

Dilluns 24 d'octubre a 2/4 de 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia:

  1. [00:00:39] Aprovació, si s'escau, acta de sessions anteriors.
  2. [00:01:34] Aprovació provisional modificacions ordenances fiscals pel 2023
  3. [00:38:00] Aprovació inIcial expedient modificació de crèdit núm. 3-SC3/2022 - modalitat suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
  4. [00:54:41] Sol.licitud a la Direcció General de Transport públic, d'implementació d'una línia de bus Arbúcies - Sant Hilari - Vic.
  5. [01:04:36] Aprovació conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i el Consell per la República per l'impuls de bones pràctiques en contractació pública i de la identitat digital Republicana.
  6. [01:11:58] Moció del grup municipal d'ERC, per l'estudi de la implantació d'un pump track a Arbúcies.
  7. [01:18:43] Precs i preguntes
    Moció urgència