Sessió ordinària Ple Municipal 20-03-2023

Dilluns 20 de març a les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia:

 1. [00:00:33] Lectura i aprovació, si s'escau, acta de la sessió anterior.
 2. [00:00:50] Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament d'Arbúcies.
 3. [00:11:40] Aprovació inicial del projecte executiu per a l’obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions, segons el que s’estableix a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i les seves modificacions.
 4. [00:17:22] Aprovació definitiva d'expedient i justipreu d'expropiació forçosa urbanística per mútua avinença de les finques de la UA3 "La Bassa de la Farga".
 5. [00:19:17] Aprovació de les Bases per a l'adjudicació d'habitatges destinats a lloguer assequible en règim de cessió.
 6. [00:33:42] Ratificació de l'encàrrec de la redacció del Document Únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
 7. [00:40:56] Donar compte decret aprovació liquidació pressupost Ajuntament d'Arbúcies exercici 2022.
 8. [01:25:17] Donar compte decret aprovació liquidació pressupost Patronat del Museu exercici 2022.
 9. [01:26:02] Donar compte decret aprovació modificació de crèdit núm 1/2023 - 1/IR-01 per incorporació de romanents.
 10. [01:26:02] Donar compte decret aprovació modificació de crèdit núm 2/2023 - 1/IR-02 per incorporació de romanents.
 11. [01:50:54] Reconeixement extrajudicial de crèdits any 2023.
 12. [02:00:25] Dació de compte de l’Informe anual de resultats art. 15, emès per la Intervenció general de l’Ajuntament d’Arbúcies de l'exercici 2022.
 13. [02:25:17] Precs i preguntes