Sessió ordinària Ple Municipal 19-07-2021

Dilluns 19 de juliol a les 20.30 h

Ordre del dia

 1. [00:02:20] Aprovació, si s’escau, de l'acta de la sessió anterior

 2. [00:03:05] Donar compte al Ple, del decret d’Alcaldia de reclassificació de l'Ajuntament.

 3. [00:03:05] Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal amb la creació de la plaça d'Intervenció i de Tresoreria.

 4. [00:10:42] Aprovació del compte general exercici 2020.

 5. [00:12:53] Aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestal.

 6. [00:18:40] Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística número 18 en sòl urbà "Mas Fogueres" (PAU 18).

 7. [00:21:20] Aprovació del document que recull les bases reguladores de la borsa de lloguer per a joves que volen emancipar-se.

 8. [00:29:55] Aprovació festes Locals per a l’any 2022.

 9. [00:30:37] Aprovació de les modificacions al PEC de la Llar d’Infants municipal “El Jardinet”.

 10. [00:33:48] Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local, de suport al Correllengua 2021.

 11. [00:35:14] Moció en relació a la mala qualitat del subministrament elèctric al municipi d'Arbúcies.

 12. Precs i preguntes
  [00:39:55] Moció urgència "Modificació Pla Especial Urbnístic i catàleg específic de masies i cases rurals d'Arbúcies"
  [00:43:10] Precs i Preguntes