Sessió ordinària Ple Municipal 18-03-2024

A les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia: 

 1. [00:00:40] Lectura i aprovació actes de sessions anteriors de Ple municipal.
 2. [00:01:14] Donar compte de l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 8/2023-1/TC-05
 3. [00:02:19] Donar compte del decret núm. 2024DECR000045 l'aprovació del pressupost de l'ajuntament prorrogat per l'any 2024
 4. [00:16:06] Donar compte del decret núm. 2024DECR0000 per l'aprovació del pressupost del Patronat del Museu Etnològic del Montseny per a l'any 2024
 5. [00:16:53] Donar compte aprovació modificació de crèdit núm. 1/2024-1/GC-01, modalitat generació de crèdit
 6. [00:20:33] Donar compte del decret núm. 2024DECR000119, dictat el 28 de febrer de 2024, referent a l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament d'Arbúcies exercici 2023
 7. [00:43:34] Donar compte del decret núm. 2024DECR000114, dictat el 27 de febrer de 2024, referent a l'aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat municipal del Museu Etnològic del Montseny exercici 2023
 8. [00:44:19] Reconeixement extrajudicial de crèdits any 2024
 9. [00:46:06] Dació de compte de l’Informe anual de resultats art. 15, emès per la Intervenció general de l’Ajuntament d’Arbúcies de l'exercici 2023
 10. [00:50:02] Aprovació inicial de la modificació Ordenança núm. 37 de la Llar d'Infants municipal
 11. [00:54:30] Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de 7/02/2024 per l'adopció de la Moció de suport a la pagesia
 12. [00:56:23] Donar compte del Decret d'Alcaldia de proclamació del delegat d'Alcaldia a Joanet.
 13. [00:57:45] Adhesió per a la col.laboració amb l'Associació Els Angelets de la Terra, per normalitzar intercanvis en pro de la defensa de la llengua i cultura catalanes.
 14. [01:03:05] Acord d'assumpció com a propi del "Decàleg per la garantia de la llibertat d'expressió als equipaments culturals de Catalunya”, promogut per la Generalitat de Catalunya
 15. [01:10:30] Moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024/2025
 16. [01:13:17] Moció per una Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT) transparent i democràtica

  [01:15:40] Tema urgència: Adhesió al pla de serveis de la Diputació de Girona per l'assistència tècnica per l'impuls de comunitats locals d'energia elèctrica i tèrmica 

  [01:17:06] Tema urgència: Aprovació inicial de l'ordenança número 50 sobre taxa per la prestació de serveis i utilització d'instal·lacions municipals
   
 17. [01:23:08] Precs i preguntes

Codi hash SHA256 únic de verificació de l’arxiu: fd7ccea0ebc36cdc6bdb86fb8128a230269f1d69883cb16f6bebc3b7d1b95bf8