Sessió ordinària Ple Municipal 14-09-2022

Dimecres 14 de setembre a 2/4 de 9 del vespre

Ordre del dia: 

 1. [00:00:35] Lectura i aprovació acta de la sessió anterior.
 2. [00:00:50] Donar compte de l'informe anual emès per la intervenció de l'Ajuntament d'Arbúcies, relatiu a les resolucions adoptades pel President de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades - Ajuntament d'Arbúcies - Exercici 2021
 3. [00:03:53] Donar compte de l'informe anual emès per la intervenció de l'Ajuntament d'Arbúcies, relatiu a les resolucions adoptades pel President de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades - Patronat Museu Etnològic del Montseny - Exercici 2021
 4. [00:08:00] Donar compte de l'Informe resum anual d'Arbúcies dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2021
 5. [00:04:31] Donar compte informes control financer definitius realitzats durant l'exercici 2021
 6. [00:08:40] Donar compte del Pla anual de control financer de l'Ajuntament d'Arbúcies, i els seus ens dependents, de règim de control general, per a l'exercici 2022
 7. [00:10:03] Donar compte modificació de crèdit expedient núm. 1-GC1/2022 - Generació de Crèdit
 8. [00:26:30] Aprovació del compte general exercici 2021
 9. [00:28:34] Aprovació concertar operació de crèdit a llarg termini amb el Banc Sabadell
 10. [00:42:21] Aprovació de l'addenda al conveni urbanístic relatiu a la reordenació de l'àmbit de la unitat d'actuació núm. 3 en sòl urbà "La Bassa de la Farga"
 11. [00:42:21] Inici de l'expedient d'expropiació forçosa urbanística per mútua avinença de les finques de la UA· "La Bassa de la Farga"
 12. [00:57:02] Aprovació Festes Locals any 2023.
 13. [00:57:27] Ratificació de la incorporació dels municipis de Sant Pere de Vilamajor i de Cànoves Isamalús com a nous membres de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny.
 14. [00:58:38] Sol.licitud al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya d'una Comissaria de Mossos d'Esquadra a la Selva Interior.
 15. [01:10:00] Moció de suport al FATEC per la no exclusió financera de la gent gran.
 16. [01:14:15] Precs i preguntes