Sessió ordinària Ple Municipal 11-02-2022

Divendres 11 de febrer a les 8 del vespre

Ordre del dia 

  1. [00:01:19] Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta de la sessió anterior
  2. [00:02:58] Donar compte al Ple de la renúncia del regidor de la CUP, Sr. Josep Lluís Ribas i Mompel
  3. [00:11:12] Donar compte de l'aprovació de la modificació de crèdit expedient núm. 1-GC2/2021
  4. [00:12:36] Donar compte del decret d'aprovació del pressupost prorrogat per l'any 2022
  5. [00:13:11] Aprovació de l'increment de retribucions al personal de l'Ajuntament, en l'exercici 2022
  6. [00:14:28] Aprovació inicial del pressupost General de l'Ajuntament exercici 2022, i la plantilla de personal
  7. [00:14:28] Aprovació inicial del pressupost del Patronat Museu Etnològic del Montseny exercici 2022
  8. [01:48:32] Precs i preguntes

* NOTA: Degut a un error tècnic, els últims deu minuts de la sessió (01:40:34 - 01:49:27) van quedar mal gravats i no ss poden escoltar amb fluïdesa