Sessió ordinària Ple Municipal 07-05-2021

Divendres 7 de maig a 2 quarts de 9 del vespre

Ordre del dia

 1. [00:00:17] Donar compte al Ple del Decret per a la celebració telemàtica dels Plens, a conseqüència de la pandèmia COVID-19.
 2. [00:01:13] Aprovació actes de sessions anteriors.
 3. [00:03:40] Presa de possessió del Sr. JOSEP LLUÍS RIBAS i MOMPEL com a regidor de la CUP
 4. [00:06:57] Aprovació Pla de Reactivació Econòmina i social per l'emergència provocada per la COVID-19.
 5. [00:44:30] Aprovació provisional modificació ordenança núm. 3 IVTM
 6. [00:48:25] Aprovació provisional modificació ordenança fiscal núm. 18 Parades i barraques.
 7. [00:50:54] Aprovació inicial del projecte de delimitació de les franges de protecció perimetral contra incendis forestals, a les urbanitzacions, nuclis i edificacions aïllades del terme municipal d'Arbúcies
 8. [00:58:38] Expropiació forçosa per mútua avinença pel projecte d'enderroc de cal Petit Rutllat com a 1ª fase de l´actuació de “Reforma del Museu Etnològic del Montseny i Centre de divulgació i investigació de la batllia de Montsoriu, a Arbúcies”
 9. [01:07:19] Dació de compte de l'Informe resum anual d'Arbúcies dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2020
 10. [01:07:19] Donar compte informes control financer 2020
 11. [01:29:43] Ratificació del Decret d'Alcaldia de disconformitat amb l'actuació MAT Selva, aprovant la presentació d'al.legacions al Ministeri d'Energia.
 12. [01:32:03] Moció per la inclusió del sector carrosser al RDL 5/2021 de mesures extraordinàries per a la solvència empresarial enfront la pandèmia COVID-19

  [01:39:47] Votació d'urgència mocions

  [01:42:43] Moció d'urgència de suport als encausats i encausades per les manifestacions a La Jonquera
  [01:47:59] Moció d'urgència per al benestar animal
   
 13. [01:51:50] Precs i preguntes