Sessió ordinària Ple Municipal 04-10-2023

A les 20.30 h a la sala de plens

Ordre del dia 

 1. [00:00:36] Lectura i aprovació si s'escau, actes de sessions anteriors.
 2. [00:02:00] Aprovació provisional modificació ordenança núm. 22 dels preus públics d'esports
 3. [00:10:00] Modificació base 27 de les bases d'execució de pressupost de l'exercici 2023 referent a les despeses de quilometratge a raó de l'ordre HFP/792/2023
 4. [00:13:38] Donar compte decret aprovació modificació de crèdit núm 1/2023 - 1/TC-01 per transferències de crèdit
 5. [00:16:02] Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació "Mirador d'Arbúcies". Modificació relativa al C.Pujals i a la cantonada amb el C.de les Heures
 6. [00:30:20] Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d'abril de 2023, pel qual s'aprova l'acceptació de la cessió gratuïta i temporal de la finca de Can Pascual per usos i activitats esportives
 7. [00:38:27] Nomenament de representant de l'Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística
 8. [00:39:39] Nomenament del representant de l'Ajuntament al CILMA
 9. [00:40:35] Moció de suport al Correllengua 2023
 10. [00:46:42] Moció d'ENTESA de suport al FCC en relació a la seva expulsió de Nicaragua
 11. [00:52:14] Precs i preguntes