Sessió ordinària del Ple Municipal 19-12-2023

A les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia: 

  1. [00:00:54] Lectura i aprovació actes sessions anteriors. 
  2. [00:01:07] Aprovació del suport de l'Ajuntament al reconeixement de l'art de crear catifes de flors com a Patrimoni cultural immaterial de la Humanitat
  3. [00:08:11] Aprovació operació de crèdit a curt termini
  4. [00:22:22] Aprovació Pla de sanejament financer 2023-2025
  5. [00:42:22] Donar compte informes control financer definitius realitzats durant l'exercici 2022
  6. [00:42:22] Donar compte de l'informe de resum anual de 2022 relatiu al control intern

[00:44:40] Punt urgència: Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de suport a les reivindicacions del col·lectiu d'infermeres de Catalunya

  1. [00:55:54] Precs i preguntes

Codi hash SHA256 únic de verificació de l’arxiu:
b923907395b8ff155d98d3dee4e2fe04b69182a1355936fce262a965281477eb