Sessió ordinària del ple municipal 01-12-2021

Dimecres 1 de desembre de 2021

Ordre del dia: 

  1. [00:31:00] Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
  2. [00:31:11] Aprovació modificació de la plantilla de personal, amb la creació d'una plaça de Tècnic/a. d'Administració General (TAG).
  3. [00:32:16] Proposta d’acord d’aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestal.
  4. [00:33:00] Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Arbúcies a l'Associació de Municipis i entitats per l'energia pública (AMEP) i nomenament de representant.
  5. [00:39:40] Donar compte del Decret d'Alcaldia per deixar sense efecte el nomenament de delegat d'alcaldia en la regidoria d'Obres Públiques i gestió de recs.
  6. [00:40:52] Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 18/10/2021 per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l'aire.
  7. [00:44:44] Moció en defensa del territori i rebuig al projecte d'una indústria extractiva al municipi d'Osor.
  8. [00:48:15] Precs i preguntes