Sessió extraordinària i urgent Ple Municipal 27-11-2023

A les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia 

  1. [00:00:59] Sotmetre a votació el motiu de la urgència del Ple
  2. [00:01:11] Aprovació en el canvi d'establiment de dia de celebració de les sessions ordinàries de Ple municipal
  3. [00:03:07] Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 5/2023-3/TC-02 modalitat transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa
  4. [00:09:47] Donar compte decret aprovació modificació de crèdit núm 6/2023 - 1/TC-03 per transferència de crèdit
  5. [00:11:20] Aprovació de l'adhesió com a soci de la cooperativa Som Mobilitat
  6. [00:17:10] Moció sobre el finançament dels ens locals
  7. [00:29:01] Moció per l'adhesió al Manifest per l'Esport en Català

Codi hash SHA256 únic de verificació de l’arxiu:
3794948331307097a1fc23373683e81d307ddf08eb5299b451273f441d94ac59