Servei bàsic d'atenció social

El Servei bàsic d'atenció social està format per una treballadora social i una educadora social. S'adrecen a persones, famílies i grups que es troben en alguna dificultat familiar, social i/o educativa. Aquest equip té les següents funcions:

  • Informa, orienta i assessora els ciutadans i les ciutadanes d'Arbúcies sobre temes socials i recursos disponibles
  • Detecta les situacions de risc social o exclusió, oferint un suport socioeducatiu a les persones que ho necessiten
  • Tramita ajudes i recursos socials i fa un seguiment dels programes que requereixen la seva intervenció
  • Participa i promou projectes socioeducatius comunitaris
  • Promou  el treball en xarxa entre institucions, professionals i persones del municipi