27/03/2023 - Salut

Arbúcies es compromet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’Ajuntament mostra una gran diversitat de bones pràctiques referents als ODS

Nacions Unides ha llançat el repte de l’assoliment de l’Agenda 2030 a tots els agents, governs estatals, regionals i locals, món empresarial i associatiu, món acadèmic i ciutadania en general, i remarca que aquesta Agenda pot ser una oportunitat per als ajuntaments per planificar de forma estratègica i contribuir així al desenvolupament sostenible, revisant les polítiques i alineant-les als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per al progrés econòmic, la justícia social i la inclusió, la protecció del clima, el medi ambient i la biodiversitat i per garantir que ningú no quedi enrere.

En aquest sentit, es demana que cada territori localitzi aquests objectius tenint en compte el context del territori i, per això, és important que cada municipi pugui fer aquesta localització, proposant fites pròpies a partir de les seves necessitats i dels recursos existents. Localitzar l’Agenda Global no ha de significar per al municipi un canvi radical, ja que la majoria de les polítiques públiques ja hi estan orientades, sinó una oportunitat per reforçar les prioritats i introduir més capacitat d’impacte en aquestes polítiques locals, i demostrar el paper rellevant dels municipis en l’assoliment dels ODS en l'àmbit territorial.

La contribució d’Arbúcies als ODS 
L’Ajuntament d’Arbúcies ha portat a terme el projecte d’implementació dels ODS de l’Agenda 2030 mitjançant les actuacions següents:

- La formació dels càrrecs electes i personal tècnic i administratiu del consistori. 

-L'elaboració d'un Pla d'Alineament amb la identificació i reivindicació de les accions definides  des de l'Ajuntament, la detecció d’oportunitats i potencialitats actuals i la definició del Pla d’alineament amb propostes concretes d'actuacions internes i externes, la fixació d’un calendari de les actuacions i l'establiment d’un marc d’indicadors bàsics. 

- Sessions de sensibilització i formació per als agents del territori i enquestes sobre la seva contribució als ODS. En aquest cas, s'ha comptat amb la participació de les diferents entitats i associacions, les empreses, els centres educatius i la ciutadania en general. 

Un cop fetes totes les sessions de treball, l’Ajuntament mostra una gran diversitat de bones pràctiques en referència a tots els ODS i les seves cinc dimensions. De manera destacada, es veu com la dimensió de la Prosperitat és la més treballada a Arbúcies amb un especial focus en aconseguir un municipi amb polítiques orientades a la productivitat econòmica i una urbanització inclusiva i sostenible. Segueixen les àrees de Pau i de Persones que concentren també un gran nombre d’actuacions. Al web de l'Ajuntament (https://arbucies.cat/ca/objectius-de-desenvolupament-sostenbile.html) podeu consultar el llibret comunicatiu, amb el recull de les accions més destacades en cada un dels ODS, i que servirà també per sensibilitzar la ciutadania, fer difusió dels ODS i donar consells a empreses, organitzacions i ciutadania de com aplicar els ODS.

Aquest projecte ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, dins del programa DDGI 2030 Demarcació Sostenible.