22/11/2021 - Urbanisme i territori

El Ple de l’Ajuntament sol·licita incloure Arbúcies dins la categoria de municipis de muntanya

L’objectiu és igualar en nivell de vida dels habitants de pobles de muntanya amb els de la resta de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament ha formulat la petició al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territorials per tal d’incloure Arbúcies dins la llista de municipis declarats de muntanya dins la zona Montseny-Guilleries-Lluçanès. 

Es considera que aquests municipis denominats de muntanya no han assolit el mateix grau de desenvolupament que la resta del Principat i pateixen una forta regressió sòcio-econòmica i demogràfica. A més, les condicions de vida dels habitants permanents de les comarques de muntanya s'agreugen per la difícil geografia i la duresa del clima, així com per la insuficiència de la xarxa de comunicacions i dels equipaments col·lectius. En aquestes circumstàncies, l'objectiu de mantenir els nivells de població actual a les zones d'alta muntanya, tot assegurant-hi unes condicions de vida adequades, és prioritari per assolir l'equilibri intern de Catalunya. 

En aquest sentit, Arbúcies es caracteritza per la seva alta variabilitat de cotes dins un mateix territori. A més, el 93 per cent de la superfície que ocupa el terme municipal és forestal arbrada. En quant al l’activitat agrària i forestal dins el municipi, tenint en compte el baix valor actual del producte resultant de la massa forestal (bona part abandonada) i la baixa superfície de producció de conreus (vora el 3% de la superfície total) fan que el municipi d’Arbúcies es consideri un municipi desafavorit i amb característiques similars a diversos municipis de muntanya. El conjunt del terme municipal abasta poc més de 86 km2 i està dotat per centenars de quilòmetres de pistes forestals, camins de vast i corriols que comuniquen el centre de la vila amb el més de 300 masies i cases de pagès així com el nucli agregat de Joanet i les 6 urbanitzacions situades fora del nucli urbà i que alhora fan de nexe connector entre els diferents municipis confrontants amb Arbúcies. Actualment i degut a la manca de recursos, més d’un 50 per cent d’aquestes construccions, així com bona part dels camins es troben en estat d’abandó causant així una pèrdua del patrimoni arquitectònic i històric. Finalment, i a partir dels diferents punts exposats, es considera que el municipi d’Arbúcies a causa del seu relleu i composició de la superfície així com de les circumstàncies limitadores de l’activitat econòmica, és equiparable a les característiques dels municipis de muntanya. 

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament ha sol·licitat incloure Arbúcies dins el llistat de municipis de muntanya, ja que la Llei d’Alta Muntanya de Catalunya pretén:

1. Aprofitar i desenvolupar integralment els recursos econòmics de què disposen i especialment els procedents del sector agrari i les indústries derivades, de l'artesania i del turisme, per tal d'igualar el nivell de vida de llurs habitants al de la resta dels ciutadans de Catalunya, tenint en compte la diversitat dels costos de producció.

2. Crear-hi les infrastructures i els equipaments necessaris, així com millorar-hi els existents, per tal de garantir que el nivell de serveis oferts a llurs habitants sigui igual al de la resta de Catalunya.

3. Aturar-hi la regressió demogràfica i alhora cercar un desenvolupament harmònic de tot el territori.

4. Valorar les funcions que la muntanya compleix en benefici de la resta de la societat i alhora protegir el patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles i les comunitats de muntanya, i, en conseqüència, fer compatible el desenvolupament turístic, esportiu, recreatiu i econòmic amb la preservació del paisatge, el medi i els ecosistemes de muntanya.

5.Dotar les comarques de muntanya d'una infraestructura administrativa que garanteixi l'assistència tècnica als municipis muntanyencs que en necessiten.