Perfil del contractant

Concessió administrativa demanial temporal bar Can Delfin, temporada estiu 2017

Plec de clàusules juridicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la concessió administrativa demanial temporal per la gestió i explotació de l’espai destinat a bar del poliesportiu de Can Delfín, durant el període d’estiu d’obertura de les piscines municipals, anualitats 2017 i 2018, prorrogable a 2 anys suplementaris.

Consultar documentació al Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament d'Arbúcies
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l'adjudicació del contracte del servei d'ajuda a domicili (SAD), per procediment obert

Termini per presentar les ofertes: del 24 de març 2017 al 18 d'abril 2017, ambdós inclosos

Consultar documentació al Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament d'Arbúcies
Contracte de concessió de la gestió del Servei d'Explotació, conservació i manteniment del Sistema de Sanejament d'Arbúcies


Termini de presentació d'ofertes: 17 de març

Les visites a l'EDAR Arbúcies es poden fer el 6 o el 13 de març a les 10 hReordenació del carrer Lluís Torres
Subministrament d'energia i servei de manteniment integral de la instal.lació de biomassa i xarxa de calor, per a diversos equipaments al municipi d'Arbúcies
Renovació del paviment del carrer Castell
Procediment negociat sense publicitat

Cercador