Perfil del contractant

Obertura de termini per presentar ofertes referent a licitació de la concessió administrativa demanial temporal per la gestió i explotació de l'espai destinat a BAR DEL POLIESPORTIU DE CAN DELFÍN, anys 2017 i 2018
Edicte del BOP de Licitació: Obertura de termini per presentar ofertes referent a licitació de la concessió administrativa demanial temporal per la gestió i explotació de l'espai destinat a bar del poliesportiu de Can Delfín, durant la temporada d'estiu, anys 2017 i 2018.

Termini per presentar les ofertes: del 12 de maig 2017 al 31 de maig de 2017.

Consultar documentació al Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament d'Arbúcies
Concessió administrativa demanial temporal bar Can Delfin, temporada estiu 2017

Plec de clàusules juridicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la concessió administrativa demanial temporal per la gestió i explotació de l’espai destinat a bar del poliesportiu de Can Delfín, durant el període d’estiu d’obertura de les piscines municipals, anualitats 2017 i 2018, prorrogable a 2 anys suplementaris.

Consultar documentació al Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament d'Arbúcies
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l'adjudicació del contracte del servei d'ajuda a domicili (SAD), per procediment obert

Termini per presentar les ofertes: del 24 de març 2017 al 18 d'abril 2017, ambdós inclosos

Consultar documentació al Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament d'Arbúcies

Cercador