Perfil del contractant

Obertura de termini per presentar ofertes referent a licitació de la concessió administrativa demanial temporal per la gestió i explotació de l'espai destinat a BAR DEL POLIESPORTIU DE CAN DELFÍN, anys 2017 i 2018
Edicte del BOP de Licitació: Obertura de termini per presentar ofertes referent a licitació de la concessió administrativa demanial temporal per la gestió i explotació de l'espai destinat a bar del poliesportiu de Can Delfín, durant la temporada d'estiu, anys 2017 i 2018.

Edicte d'adjudicació

Concessió administrativa demanial temporal bar Can Delfin, temporada estiu 2017

Plec de clàusules juridicoadministratives i econòmiques particulars reguladores de la concessió administrativa demanial temporal per la gestió i explotació de l’espai destinat a bar del poliesportiu de Can Delfín, durant el període d’estiu d’obertura de les piscines municipals, anualitats 2017 i 2018, prorrogable a 2 anys suplementaris.

Consultar documentació al Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament d'Arbúcies
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l'adjudicació del contracte del servei d'ajuda a domicili (SAD), per procediment obert
Termini per presentar les ofertes: del 24 de març 2017 al 18 d'abril 2017, ambdós inclosos

Edicte d'adjudicació

Cercador