Sessió Ordinària 29/09/09

Sessió de caràcter ordinari del ple municipal 29/09/09

Ordre del dia

1- Donar compte al Ple del certificat-extracte dels acords adoptats pel Ple en sessió anterior

Descarregar mp3


2- Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de 3.750.000,00 €, relativa al Pla de Barris

Descarregar mp3


3- Acceptació de les subvencions per a l'actuació inclosa a l'Eix 1 titulada "Complex d'equipaments i serveis empresarials per a la innovació i el desenvolupament industrial": del FEDER per l'import de 626.892,61 € i de la Diputació de Girona per l'import de 313.446,30 €

Descarregar mp3


4- Aprovació del desglossat en dues subfases de la 2a fase del projecte executiu del centre de les arts escèniques Naus Ayats

5- Acceptació de subvenció de 650.000,00 € del PUOSC i petició referent a l'obra de l'expedient 2008/733 centre de les arts escèniques Naus Ayats, fase 2-A

6- Aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte per a les obres del projecte executiu del centre de les arts escèniques Naus Ayats, fase 2-A

Descarregar mp3


7- Acceptació de la cessió de la finca en edifici situat al C/ La Farga, núm. 5-7

Descarregar mp3


8- Aprovació provisional de la modificació del Pla general referent a la regulació de la façana de l'hotel Montsoriu

9- Aprovació del Text Refòs relatiu al Pla Especial regulador de l'AOE13 Can Cassó

Descarregar mp3


10. Aprovació del Compte General de l'exercici 2008

11. Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament, al 31/12/2008

Descarregar mp3


12. Adhesió a la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya, per a la coordinació amb Protecció Civil.

Descarregar mp3


13. Moció de l'Entesa pel Progrés d'Arbúcies de suport als veïns i veïnes per un trànsit segur de vehicles i persones a la carretera Arbúcies-Viladrau en el seu tram urbà

Descarregar mp3


14. Moció presentada per la Taula d'Entitats Cíviques d'Arbúcies (TECA) per a la realització d'una consulta popular per a la independència

15. Informes de les Conselleries

Descarregar mp3


16. Proposicions i preguntes

Descarregar mp3


16. Proposicions i preguntes

Descarregar mp3

Cercador