Sessió Ordinària 25/11/09

Sessió de caràcter ordinari del ple municipal 25/11/09

Ordre del dia

1. Donar compte al Ple de certificats-extractes d' acords adoptats pel Ple Municipal durant sessions anteriors

2. Aprovació del nou desglossat del projecte executiu del centre de les arts escèniques Naus Ayats

3. Acceptació de la subvenció de 650.000,00 € del PUOSC i petició referent a l'obra de l'expedient 2008/733 del centre de les arts escèniques Naus Ayats, fase 2

4. Aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte per a les obres del projecte executiu del centre de les arts escèniques Naus Ayats, fase 2

5. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de fitxers que contenen dades de caràcter personal, gestionats per l'Ajuntament

6. Informes de les Conselleries

7. Proposicions i preguntes

Cercador