Sessió Ordinària 21-01-10

Sessió de caràcter ordinari del ple municipal 21/01/10

Ordre del dia

1- Donar compte al Ple del certificat-extracte dels acords adoptats pel Ple Municipal durant la sessió anterior

2- Adjudicació provisional del contracte no harmonitzat relatiu a les obres del projecte executiu del centre de les arts escèniques Naus Ayats, Fase 2

3- Aprovació inicial del projecte de consolidació estructural i adequació de l'edifici de Can Delfí (plantes 1, 2 i golfes)

4- Aprovació del Text Refós del Pla Especial urbanístic d'activitats de turisme rural i complementàries, a la finca Can Pascual

5- Aprovació de l'inici de l'expedient de delimitació del terme municipal d'Arbúcies

6- Aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge d'Arbúcies

7- Nota de suport a la Caravana Solidària i als cooperants

8- Informes de les Conselleries

9- Proposicions i preguntes

Cercador