Sessió Ordinària 13-05-10

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, d'actes de sessions anteriors

2. Donar compte al Ple de certificats-extractes d'acords adoptats pel Ple durant sessions anteriors

3. Donar compte al Ple del Decret d'aprovació de la liquidació del Pressupost, exercici 2009

4. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2010 i de la plantilla de personal.

5. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/10

6. Moció presentada per ERC. Manifest de solidaritat amb els membres d'Udalbiltza processats per l'audiència nacional espanyola

7. Informes de les Conselleries

8. Proposicions i preguntes


Cercador