Sessió Ordinària 09/06/09

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, actes de sessions anteriors

2. Donar compte al Ple del certificat-extracte dels acords de Ple

3. Correcció de l'ordenança fiscal 36: Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

4. Aprovació del conveni sobre les condicions de treball del personal funcionari i conveni col•lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament d'Arbúcies

5. Sol•licitud de declaració del municipi d'Arbúcies com a zona de muntanya

6. Aprovació provisional segona de la modificació del Pla general d'ordenació urbana relativa al Parc Urbà Frederic Mompou

7. Aprovació inicial de la modificació del Pla general d'ordenació urbana en l'àmbit de l'AOE11- Parc Mongé

8. Aprovació inicial del Pla especial de protecció Parc Mongé

9. Aprovació inicial del Pressupost de l'exercici 2009 i de la plantilla de personal

10. Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdits núm. 1/2009

11. Moció de l'Entesa pel Progrés d'Arbúcies (EPA-EPM) per ampliar els horaris de la biblioteca municipal

12. Informe de les Conselleries

13. Proposicions i preguntes

Cercador