Sessió ordinària 07-10-2010

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s'escau, d'actes de sessions anteriors

2. Donar compte al Ple dels certificats-extractes dels acords adoptats pel Ple municipal

3. Aprovació del Compte General, exercici 2009

4. Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament al 31/12/2009

5. Aprovació inicial del projecte de reurbanització dels carrers Francesc Camprodon i del Pont

6. Aprovació inicial de la denominació de nous carrers a la urbanització La Plana II

7. Aprovació de la reducció de les retribucions dels regidors

8. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del 02.09.10 : aprovació de les festes locals del 2011

9. Moció de CUPA referent a la plaça d'arquitecte municipal

10. Moció presentada per CUPA i EPA referent a la recaptació municipal

11. Informes de les Conselleries

12. Proposicions i preguntes

Cercador