Sessió Ordinària 01-07-10

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, d'actes de sessions anteriors

2. Donar compte al Ple dels certificats-extractes dels acords adoptats pel Ple Municipal durant les sessions anteriors

3. Donar compte al Ple del Decret de data 10/06/2010, de compliment d'estabilitat pressupostària en la liquidació de l'exercici 2009

4. Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2010

5. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per recollida d'escombraries

6. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per assistència a la llar infantil

7. Aprovació del nou Projecte Educatiu de Centre (PEC) de la Llar d'infants Municipal El Jardinet

8. Aprovació definitiva del projecte d'execució de reforma i ampliació del complex d'equipaments de l'Illa de Can Delfí

9. Aprovació definitiva del projecte de consolidació estructural i adequació de l'edifici de Can Delfí (Plantes 1, 2 i golfes)

10. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a l'execució de les obres de consolidació estructural i adequació de l'edifici de Can Delfí (plantes 1, 2 i golfes) per a complex d'equipaments i serveis empresarials per la a la innovació i el desenvolupament industrial d'Arbúcies

11. Aprovació Text refós del Catàleg de masies

12. Aprovació del Text refós de la modificació puntual del PGOU, referent al parc urbà Frederic Mompou

13. Adhesió al conveni de col.laboració entre l'Agència Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), en matèria d'intercanvi d'informació tributària

14. Ratificació d'acords adoptats per la Junta de Govern Local i per Decret d'Alcaldia

15. Informes de les Conselleries

16. Proposicions i preguntes

Cercador