Sessió extraordinària 20-09-11

Sessió de caràcter extraordinari del ple municipal 20/09/11

Ordre del dia

1- Aprovació del desglòs de la 2a. Fase del projecte obra "Complex d'Equipaments de l'Illa de Can Delfí"

2- Aprovació de l'expedient de contractació, per procediment obert, amb contracte no harmonitzat, i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte per les obres titulades " Complex d'equipaments de l'illa de Can Delfí, Fase 2: Rehabilitació i ampliació de l'edifici de Can Delfí per a biblioteca local"

3- Moció (tema CAP)

Cercador