Sessió extraordinària 05-07-11

Sessió de caràcter extraordinari del ple municipal 05/07/11

Ordre del dia

0- Presentació

1- Aprovació constitució dels grups municipals

2- Règim de les sessions del Ple Municipal

3- Creació de la Comissió
Informativa General

4- Donar compte al Ple de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenaments

5- Nomenament del Dipositari-Tresorer de la Corporació

6- Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats

7- Dissolució dels organismes autònoms locals (OAL) registrats en Registre dels Ens Locals de Catalunya com a organismes depenents de l'Ajuntament d'Arbúcies

8- Nomenar el regidor delegat de Cultura a l'Ajuntament com a representant de l'Ajuntament d'Arbúcies al Consell de Centre del CNL de Girona

9- Aprovació de les assignacions dels membres de la Corporació

10- Aprovació de les festes locals per al 2012

11- Adhesió a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

12- Sol·licitud al Departament de Salut de la Generalitat per mantenir el servei que presta el CAP d'Arbúcies

13- Proposicions i preguntes

Cercador